Documentación

  • DNI
  • Autorización da Policía Nacional
  • Tarxeta sanitaria europea

A autorización da Policía tramítase na Oficina Central de Santiago, o orixinal deberá entregarse ao profesorado acompañante.

Tanto o DNI como a tarxexta sanitaria europea deben ser orixinais (non fotocopias)